Ceramic coating for auto / motorbike protection

Ceramic coating for auto / motorbike protection

Tại AUTO SAIGON, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm với mô tô, detailing và dịch vụ bảo vệ sơn xe. Chúng tôi luôn dành niềm đam mê lớn với bất cứ thứ gì liên quan đến máy móc, như bạn có thể thấy ở các hình ảnh tại Kawasaki motor shows dưới đây. AUTO SAIGON đã từng làm việc trực tiếp với nhiều hãng xe máy lớn như Harley, Ducati trong các dự án bảo vệ xe.

Implementation process

At AUTO SAIGON, we have had a lot of experience with motorcycles, detailing and car paint protection. We are always passionate about anything related to machines, as you can see in the photos at Kawasaki motor shows below. AUTO SAIGON has worked directly with many big motorcycle manufacturers such as Harley, Ducati in vehicle protection projects.

Lợi ích

Protective coating helps keep the car safe and clean
2-step painting adjustment
3M protective film has a durability of up to 10 years
3 year warranty